Koko Suomi asuttuna vai selän takana?

anblogi”Koko Suomi pidetään asuttuna”. ”Koko Suomea puolustetaan”. ”Kokonaisturvallisuus on kaikkien asia”. Pitävätkö nämä periaatteet enää paikkaansa? Sitä ehdin pohdiskella useasta näkökulmasta reilun kolmen viikon aikana osallistuessani valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille Helsingissä ja Suomenlahden rannalla Upinniemessä.

Ajattelemaan herätti jo Helsingissä kurssin aikaista majoitusta tarvinneiden ”maakunnan miesten ja naisten” vähäinen määrä. Monipuolisesti siviili- ja sotilashenkilöitä edustavasta joukosta vain viidennes oli pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Joensuun pohjoispuolelta kurssilaisia oli vain kolme.

Osallistujat oli epäilemättä valittu harkiten ja hyvillä perusteilla. Kokoonpano ei viestikään erinomaisesti järjestetyn kurssin opiskelijavalinnan epäonnistumisesta, vaan väestön ja vallan keskittymisestä eteläisimpään Suomeen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisella alueella oli kurssilla likimain väestömäärää vastaava edustus. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta asuu Joensuu-Kokkola -linjan eteläpuolella.

Metsät, maatalous, kaivokset, teollisuus, matkailu ja monet muut toiminnot sijaitsevat pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Sen sijaan talouden, tieteen, kulttuurin ja hallinnon toiminnot keskittyvät entistä enemmän eteläisimpään Suomeen. Pääkaupunkiseudun keskittymääkään ei tarvita, ellei muuallakin Suomessa ole elämisen edellytyksiä ja toimintaa.

Valtiotieteen tohtori Timo Aro on tutkinut väestön keskittymiskehitystä. Kritiikkiä on herättänyt kyseisen tutkijan ja Tilastokeskuksenkin keskittymiskehityksen pitäminen lähes luonnonlakina. Suomi on joka tapauksessa entistä nopeammin jakaantumassa alueisiin, jonne muutetaan ja toisaalta alueisiin, jotka tyhjenevät. Pohjois-Karjalassa on molempia. Joensuun seutu on muuton kohteena. Suurin osa maakunnasta kärsii kuitenkin muuttotappiosta ja sen lisäksi väestön ikääntymisestä.

Valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla, kuten monissa muissakin valtakunnallisissa yhteyksissä katse on usein Suomesta ulospäin. Nykymaailmassa kansainvälisyys onkin kaikilla elämänaloilla vientiteollisuudesta puolustukseen ja kulttuurista urheiluun välttämätöntä.

Talous- kuin turvallisuusasioissakin mielenkiinto on entistä enemmän eteläisimmässä Suomessa ja Itämerellä. Tampere-Lahti -linjan pohjoispuolinen Suomi jää samalla ikään kuin selän taakse, katveeseen ja vaille huomiota. Keskittymisestä huolimatta täällä asuu edelleen puolet suomalaisista.

Maakuntauudistus voi onnistuessaan turvata kansalaisten tarvitsemat peruspalvelut koko Suomessa. Elinvoiman ja hyvinvoinnin kehitys maakunnissa ei kuitenkaan vauhditu sisäänpäin kääntymällä, valtion rahoittaman itsehallinnon ihanuudesta keskenään nauttien. Koko Suomen asuttuna pitäminen ja kehittäminen edellyttää entistä vuorovaikutteisempaa ja tiiviimpää yhteyttä niin maamme sisällä kuin kansainvälisestikin.

Ari Niiranen

Pohjois-Karjalaan laaditaan kokonaismaakuntakaava

mononen.irmaPohjois-Karjalassa on viimeisen 15 vuoden ajan maakunnan alueidenkäytön suunnittelu perustunut vaihemaakuntakaavoihin, joita on laadittu neljä kappaletta. Keskeinen tekijä kokonaismaakuntakaavan laadinnan käynnistymiselle onkin ollut se, että nyt on selkeästi tarve ohjata maankäytön suunnittelu kattamaan maakunta kokonaisuutena. Kokonaismaakuntakaavan tarkoitus on antaa vuoteen 2040 saakka kuntien alueidenkäytön suunnittelulle suuntaviivat, jotka sittemmin tarkentuvat aluevarauksiksi kuntien yleis- ja asemakaavoissa.

Tähän mennessä vaihemaakuntakaavojen laatiminen on mahdollistanut Pohjois-Karjalassa esiin nousseiden ajankohtaisen maankäyttökysymysten käsittelyn silloin, kun tarve on sitä vaatinut. Vaihemaakuntakaavat ovat mahdollistaneet sekä voimassa olevien maankäyttöratkaisujen uudelleen käsittelyn että kokonaan uusien asioiden tutkimisen. Päällekkäiset vaihekaavat ovat aiheuttaneet sen, että maakuntakaavan luettavuus ja ymmärrettävyys ovat heikentyneet huomattavasti. Maakuntakaavan yhdistelmäkartalla ja –merkinnöillä on kuitenkin voitu parantaa voimassa olevan maakuntakaavan tulkintaa ja luettavuutta. Tämän lisäksi vaihemaakuntakaavojen ongelmana on ollut se, ettei niissä ole otettu riittävästi huomioon eri maankäyttömuotojen vaikutusta toisiinsa. Vaikka vaihekaavat ovat ratkaisseet yksittäisen maakäyttömuodon suunnittelun, maakunnallinen kokonaisnäkemys ja maankäyttömuotojen yhteensovittaminen ovat jääneet tekemättä.

Nyt käynnistynyt kokonaismaakuntakaava on jo kauan odotettu hanke, jolla tulee olemaan huomattava merkitys koko Pohjois-Karjalan kehitykselle sekä alueidenkäytön suunnittelulle maakunnassa.  Kokonaismaakuntakaavaa laadittaessa suunnittelussa lähdetään liikkeelle uudelta pohjalta. Kaava on luonteeltaan strateginen ja aluevarauksia osoitetaan vain sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta tai useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Kaavan yhtenä keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa maakunnan suotuisa kehitys.

Vaikka maakuntakaava on laaja-alainen ja yleispiirteinen, johon on ehkä hiukan haasteellista ottaa kantaa, on tärkeää, että kaikki maakunnan tulevasta kehityksestä kiinnostuneet osallistuisivat kaavoitustyöhön. Nyt on aika vaikuttaa siihen, millaisen haluaisimme Pohjois-Karjalan olevan vuonna 2040.  Maakunnan tulevaisuuden suunnittelu ei ole ainoastaan kaavaa laativien virkamiesten ja kaavan hyväksyvien politiikkojen asia, vaan se on meidän kaikkien yhteinen asia.

Uusien tulevaisuuden kehityslinjojen viitoittaminen ja niitä toteuttavien maankäyttövarausten osoittaminen on haasteellista, koska tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Kuitenkin tulevaisuuden Pohjois-Karjalan suunnittelu ja luominen lähtevät liikkeelle tästä päivästä ja siitä, mitä me tulevaisuudelta toivomme ja mitä sen eteen teemme.

 Irma Mononen

Tarkastelussa työn tulevaisuus

myllynen.pekkaKansallisen ennakointiverkoston piirissä on viime aikoina käyty keskustelua suomalaisen työn ja organisaatioiden tulevaisuudesta. Aihe on mitä ajankohtaisin. Pärjätäksemme yhä kovemmassa kansainvälisessä kilpailussa meidän täytyy saada myös työyhteisömme ja työtapamme entistä kilpailukykyisemmiksi.

Useasti on todettu, että Suomen kilpailukyvyn menettämisen taustalla oli se, että luulimme liian pitkään v. 2008 – 2009 taantuman olleen pelkästään suhdanneongelma, eikä niinkään rakenteellinen, Nokian menestyksen imussa syntynyt katteeton hyvänolon tunne kilpailukyvystämme.

Kuitenkin jo viime vuosikymmenen puolivälissä Euroopan laajuisissa laatuarvioinneissa kävi ilmi, että suomalaiset organisaatiot eivät enää pärjänneet entiseen malliin kansainvälisissä laatupalkintokilpailuissa. Kysymys oli nimenomaan siitä, että organisaatioidemme toiminnan laatu ei ollut enää parasta A-luokkaa yksityisellä eikä myöskään julkisella sektorilla.

Organisaatioiden toiminnan laatu perustuu hyvin pitkälle siihen, miten niissä tehtävää työtä johdetaan, arvioidaan ja parannetaan. Myös sillä on entistä suurempi merkitys, miten työntekijät pystyvät itse vaikuttamaan työhönsä ja kehittämään sitä. Tällä on taas suora yhteys siihen, miten hyvät olosuhteet pystytään luomaan innovaatiotoiminnalle, jonka merkitystä kilpailukyvyn kannalta korostetaan entistä enemmän.

Mikko Dufva jakaa ennakointiverkoston blogikirjoituksessaan työn tulevaisuuden kuuteen muutoskulkuun. Tarkastelen niitä tässä edustamani organisaation – ELY-keskuksen – esimerkkien kautta. Esimerkit ovat kuitenkin omia valintojani ja näkemyksiäni ja vastaan niistä yksin.

  1. Työn sisältö: Asioiden tuottamisesta merkitykselliseen vuorovaikutukseen: ELY-keskuksilla on lukuisa määrä tehtäviä, joissa mm. tuetaan, valvotaan ja edesautetaan yritysten ja muiden toimijoiden kehittämistä. Näihin liittyvien prosessien kehittämiseen on nyt oivallettu ottaa mukaan vuorovaikutteisesti myös sidosryhmiä ja asiakkaita. Tämä on parantanut ensisijaisesti prosessien tehokkuutta ja toiminnan ymmärrettävyyttä asiakasnäkökulmasta katsoen. Paljon on silti vielä parannettavaa.
  1. Organisaatiot: Pysyvistä hierarkioista väliaikaisiin, virtuaalisiin ja verkostoituneisiin yhteisöihin: ELY-keskuksissa on viime vuosina tehtyjen tehtävien ja toimivallan keskittämisten myötä jouduttu toimimaan varsin verkostomaisella tavalla. Vaikka näissä järjestelyissä on pystytty ainakin osittain kompensoimaan yhä väheneviä henkilöstövoimavaroja, ongelmaksi on muodostunut ELY-keskusverkoston sekavuus sidosryhmien ja erityisesti asiakkaiden näkökulmasta. ELY-keskuksissa on aktiivisesti pyritty vastaamaan tähän haasteeseen korostamalla mm. viestinnässä, että kutakin tehtävää hoitaa ”ELY-keskus” ilman etuliitettä.  Maakuntauudistus tuonee tähän muutoksen, kun em. tehtävien keskittämisiä ollaan ainakin osittain purkamassa. Tässäkin tapauksessa tulee kuitenkin huolehtia siitä, että hyödynnetään verkostomaisen toiminnan hyviä puolia mm. asiantuntijuutta jakamalla.
  1. Osaaminen: Erillisestä investoinnista jatkuvaan työssä oppimiseen: ELY-keskuksissa on mm. henkilöstövoimavarojen vähetessä ja tehtävien asettamien uusien osaamishaasteiden (mm. kansainvälistymiseen liittyen) vuoksi panostettu henkilöstön osaamisen kehittämiseen aiempaa enemmän. Lisähaasteen tähän on tuonut se, että ELY-organisaatiorakenteet ovat olleet koko ajan muutosten kohteena, mikä vaan jatkuu maakuntauudistuksen yhteydessä. Työssä oppimista vaikeuttaakin ainakin osittain se, että aina ei tiedetä riittävän hyvin, missä kaikessa itse kunkin tulisi saada jatkossa lisää oppia ja osaamista.
  1. Toimeentulo: Ansiotyöstä ja sosiaaliturvasta monityöhön ja yhteisöllisiin turvaverkkoihin: ELY-keskuksissa toimii mm. projekti- ja valvontatehtävissä paljon määräaikaista henkilöstöä. Esim. maatalouden tulotukivalvonnoissa tarvitaan joka vuosi puolen vuoden ajan merkittävä määrä lisätyövoimaa, jota ei kuitenkaan pystytä palkkaamaan koko vuodeksi ja joista useat eivät työllisty muuna aikana muihin tehtäviin. Näin monella ansiotyö- ja työttömyysjaksot vuorottelevat vuodesta toiseen. Turvaverkot toimivat, mutta herää kysymys, onko tämä kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista toimintaa.
  1. Kansantalous: Kilpailukyvystä kestävään kehitykseen: ELY-keskus on ehkä leimallisimmin sellainen organisaatio, jossa on pyritty jo monipuolisen tehtäväkenttänsä vuoksi yhteensovittamaan elinkeino- ja ympäristönäkökulmia. Kun ELY-keskuksia oltiin viime vuosikymmenen vaihteessa perustamassa, monella suunnalla epäiltiin ELY-keskusten kykyä yhteensovittaa menestyksellisesti näitä näkökulmia. Ainakin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa on koettu, että tässä yhteensovituksessa on saatu hyviä tuloksia aikaan. Elinkeino- ja ympäristöasiantuntijoiden välille on syntynyt kohtuullisen toimivat yhteistyökäytännöt, joista molemmat osapuolet hyötyvät. ELY-keskuksen strategiassa onkin käännetty tämä haaste toisin päin: tavoitteena on, että ympäristövastuullisuudesta tulee yritysten yksi keskeinen kilpailutekijä.
  1. Yhteiskunnalliset rakenteet: Syrjäytymisen ehkäisystä monimuotoiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen: ELY-keskus on ollut ESR-projektirahoitusta myöntämällä tukemassa useissa hankkeissa syrjäytymisen ehkäisyä ja myös yhteiskunnallista osallistumista. Samoin maaseuturahaston toimenpitein on jo 20 vuoden aikana tuettu menestyksellisesti yhteiskunnallista osallistumista maaseudulla Leader-ohjelman kautta. Vaikka Leader-hankkeet ovat useimmiten varsin pieniä rahamäärällä mitattuina, ne tavoittavat merkittävän määrän toimijoita ja maaseudun asukkaita. Toimijaverkoston ja siihen sisältyvän aktiivisen tiedottamisen ansiosta myös ELY-keskuksen henkilöstö on päässyt osaksi näitä yhteiskunnallisia verkostoja ja samalla osallistumista. Tällöin tulee vahvasti esille se, että vaikka raha ja resurssit ovatkin tärkeitä, henki kuitenkin viime kädessä ratkaisee. Hengen luonti lähtee usein hyvistä osallistumismahdollisuuksista.

Teknologia ja digitalisointi tulevat muuttamaan työn luonnetta tulevaisuudessa merkittävästikin. Samoin myös työn tuotoksen arvoon kohdistuu muutospaineita. Kuten Mika Kari kansallisen ennakointiverkoston blogissaan osuvasti toteaa: ”Enää ei riitä, että tuote täyttää perustehtävänsä tehokkaasti. Sen sijaan arvo näyttää pitkälti syntyvän siitä, että luodaan jotain entisestä poikkeavaa, uusia ja erilaisia prosesseja ja tuotteita (tai uusia ominaisuuksia jo olemassa oleviin tuotteisiin), tai uusia tapoja yhdistellä ja tuotteistaa asioita.”

Tämä olisi hyvä ottaa huomioon myös maakuntauudistuksen yhteydessä, eli miten henkilöstön työpanokseen voidaan saada uutta ja innovoivaa ajattelua. Viime kädessä henkilöstö sen työn ja tuotoksen tekee.

Pekka Myllynen

Mitähän se palvelujen järjestäminen tarkoittaa?

saarelainen.ritvaMonilla kunnilla on ollut jo kauan käytössä tilaaja – tuottaja -malli. Siinä kunta tilaa palveluja pääosin ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Ne ovat voineet olla julkisia, yksityisiä tai yhdistysmuotoisia toimijoita. Kunta on voinut myös tuottaa palveluja itse, varsinkin sote-palveluissa näin on tehtykin. Tällöin organisaation sisään on luotu rakenne, jossa tilaaja- ja tuottajatoiminnot ovat vähimmillään eriytetty eri yksiköihin. Käytännössä tuottaminen on eriytetty kirjanpidollisesti omaksi liikelaitokseksi tai kuntaomisteiseksi yritykseksi kuten esimerkiksi elinkeinoyhtiöt.

Miksi on pitänyt eriyttää? Lainsäädäntö ja kustannuspaineet ovat luonnollisesti siihen ohjanneet. Julkisten eli siis veronmaksajien rahoilla toimivien organisaatioiden tulee toimia läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti. Avoimessa kilpailussa voidaan valita vaikuttavuudeltaan ja kustannuksiltaan paras tuottaja. Tilaaja – tuottaja -toimintamalli on yksi vastaus näihin tarpeisiin.

Taustalla on kuitenkin se, että on haluttu luoda markkinoita uusille kasvaville palveluyrityksille. Valtakunnallisesti julkiset toimijat hankkivat tuotteita ja palveluja miljardeilla euroilla vuodessa. Joensuun seudun osalta summa on noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Jos osa tästä avataan yritysten kilpailulle, ja osa siitä tulee maakunnan yrityksille, tarkoittaa se merkittävää uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja alueelle.

Tilaaja voi myös valmiiden tuotteiden tai palvelujen lisäksi sopia johonkin tunnistettuun tarpeeseen liittyen yritysten kanssa yhteisestä uuden tuotteen tai palvelun kehittämisestä. Tällöin tilaaja saa itselleen tarkasti räätälöidyn innovatiivisen ratkaisun ja yritys potentiaalisen uuden asiakkaan sekä referenssin markkinointiin. Innovatiiviset hankinnat toimivat vahvana yritysten tuotekehityksen generaattoreina.

Järjestäjä – tuottaja -toimintamalli on hyvin samanlainen kuin yllä kuvattu tilaaja – tuottaja -malli. Tulevassa aluehallinnon uudistuksessa maakuntaan suunnitellaan perutettavaksi palvelulaitos. Se olisi itsenäinen oikeushenkilö ja toteuttaisi maakunnan palvelustrategian mukaisia tuottamistehtäviä. Toisin sanoen se vastaisi maakunnan omien palvelujen tuottamisesta, paitsi silloin kun sille tulisi velvoite hankkia palvelut ulkopuolelta.

Tällainen tilanne voisi muodostua silloin, kun maakunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja tuotetaan kilpailutilanteessa, jossa markkinoilla on muitakin palvelujen tarjoajia. Näitä voivat olla osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset tai säätiöt. Olennaista tulee olemaan varmistus siitä, että tuottajalla on ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta. Valintakriteereinä tulee olemaan myös palveluiden yhdenvertainen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus.

SOTE-palveluiden lisäksi selkeimmin tulevan maakunnan järjestämisvastuu on määritetty työvoima- ja yrityspalveluihin. Näissä palveluissahan on paljon muita toimijoita markkinoilla. Valtioneuvoston keväinen linjaus on, että maakunta toimii järjestäjänä ja palvelutuotanto hankitaan pääsääntöisesti kriteerit täyttäviltä kuntatoimijoilta, yksityisiltä toimijoilta tai yhdistyksiltä.  Niiden puuttuessa maakunta voi tuottaa palvelut itse palvelulaitoksessaan.

Mitä on järjestämisvastuu?

Maakuntauudistuksen osalta SOTE-palveluissa siitä on jo lakiesitysluonnos lausuntokierroksella. Mutta työvoima- ja yrityspalvelujen osalta ei vielä ole kovin tarkkaa käsitystä. Ilmeisesti ei ihan samanlainen SOTEn kanssa kuitenkaan?

Maakunta järjestäjänä tulee huolehtimaan siitä, että asiakkaille muodostuu sujuvat palvelukokonaisuudet. Järjestäjä myös vastaa viranomaispäätöksistä ja käyttää julkista valtaa. Järjestäminen tulee sisältämään vastuun kyseisten palvelujen tuotantorakenteesta ja sen ohjauksesta. Lisäksi järjestäjä vastaisi palvelujen vaikuttavuuden ja laadun sekä kustannustehokkuuden arvioinnista.

Paljon avoimia kysymyksiä vielä on, mutta suunta ainakin selvä. Työvoima- ja yrityspalvelujen osalta meillä Pohjois-Karjalassa on alkamassa maakunnallinen kokeiluhanke, jossa voidaan räätälöidä meille sopivaa toimintamallia. Mutta saadaanko valmista vuoden 2019 alkuun, jää kyllä nähtäväksi.

Ritva Saarelainen

Kesäjuttuja

karkkainen.janneMelua, pölyä, hajua, maisema- ja viihtyisyyshaittaa sekä sameaa vettä rannassa. Kesäaika sujui ympäristön valvonnan kannalta hyvinkin tutuissa merkeissä.

Kansalaisilta tuli kuluneenakin kesänä useita kyselyjä heitä lähiympäristössä kismittävistä häiriöistä. Haittaa kärsivät rauhaisaa kesää kodeissaan ja kesämökeillään viettävät lomalaiset.

Joku voisi ajatella, että mitä ne taas valittavat. Kyse on kuitenkin toisen toiminnasta haittaa kärsivän kansalaisen oikeudesta selvittää haittaa aiheuttavan toiminnan laillisuus ja mahdollisuudet haitan poistamiseen tai ainakin vähentämiseen. Haitankärsijällä on oikeus esittää vaatimuksia jopa toiminnan rajoittamiseksi tai keskeyttämiseksi. Kansalaisvalvonnalla on viranomaisen valvonnassa myös huomattava merkitys.

Valvoja suhtautuu yhteydenottoihin vakavasti. Aiheelliset yhteydenotot on erotettava aiheettomista ja myös niistä, joissa viranomaisesta haetaan pelkästään lyömäasetta muuhun keskinäiseen riitelyyn. Ilmoitusten taustat selvitetään ja haitasta ollaan yhteydessä aiheuttajaan ja haittaa pyritään vähentämään tai poistamaan.

Toisen lomanvietto menee pilalle asiasta, jota toinen ei koe häiriöksi. Haitta koetaan eri tavalla tai toisten toimesta arvioidaan erilaiseksi. Haittaa joutuvat arvioimaan haitankärsijä, toiminnanharjoittaja, valvoja ja lupaviranomainen.

Yleensä, jos haitta on ilmeinen, haittaa voidaan vähentää nopeastikin toiminnanharjoittajan toimesta. Toiminnanharjoittajallekin on hyvä asia, että vaikutusalueella vallitsee rauha. Joskus toiminnanharjoittaja ei ole ollut tietoinen häiriön merkittävyydestä naapurustossa. Yleensä toimijoilla on hyvä valmius haitan syiden etsimiseen ja vähentämistoimiin.

Valvoja joutuu haasteelliseen ja vastuulliseen tilanteeseen arvioidessaan haitan suuruutta ja miettiessään hallinnollisia toimia. Valvoja voi joutua käyttämään hallinnollisia pakkokeinoa haitan rajoittamiseksi. Tai päättää, että haitta ei ole sellainen, että niitä tarvittaisiin. Olipa ratkaisu minkä suuntainen hyvänsä, valvoja kertoo viime kädessä hallintopakkopäätöksen valitusosoituksessa, kunkin mahdollisuuksista viedä asia eteenpäin, mikäli ratkaisu ei tyydytä.

Valvojan kannalta parhaita ovat tilanteet, joissa aiheelliseksi todettu haitta onnistutaan poistamaan päästöä rajoittavilla toimenpiteillä nopeasti toiminnanharjoittajan omaehtoisilla toimilla. Hienoa on myös se, että haitankärsijä huomaa konkreettisesti asian korjaantuneen.

Valitettavasti joskus aloitteentekijän mielestä haitta ei kuitenkaan ole poistunut toimista huolimatta, vaan jopa lisääntynyt. Toiminnanharjoittajan mielestä häneltä edellytetyt toimenpiteet ovat olleet kohtuuttomia ja turhia. Lopputulema voi olla se, että kukaan ei ole tyytyväinen ja kiukun kohde on valvoja! Onneksi näin käy harvoin.

 Janne Kärkkäinen  

Tienvarren roskapankki

tahvanainen-pekka1-e1328509904668[1]Asumme maalla suuren valtatien varrella. Viime kevään siivousinnostuksen vallassa tuli kerättyä roskia myös tienvarrelta. Minkä verran ja millaista tavaraa autoilijat tienvarsille heittelevät? Siitä tässä tarkemmin.

Tutkimusaineistoa kerättiin noin puolen kilometrin matkalta ja se analysoitiin tarkemmin kahden valotolpan väliltä. Tutkimusalue sijaitsee noin 30 km Joensuusta etelään valtatie kuuden varrella.

Etelään suuntautuva liikenne oli heitellyt tälle noin 80 metrin matkalle 112 roskaa. Sopivasti yleisen hätänumeron verran siis. Joensuuta kohti matkaavat olivat heitelleet 70 roskaa. Luku ei sisällä tupakantumppeja, joita tietenkin oli runsaasti. Tältä puolen kertyi lisäksi iso säkillinen kolaripaikan roinaa: pelastuslaitoksen teippejä, auton osia, kuramatto, lasinpalasia ym. Alkoholilla lienee ollut osuutta asiaan, koska paikalla oli runsaasti kaljatölkkejä ja kaljaboxin kuoria. Jopa yksi avaamaton, mutta valitettavasti reiästä tyhjiin valunut tölkki löytyi L.

Savukeaskeista päätellen tupakkakauppa Suomen puolella ei ole kovin kannattavaa. Tienvarrelta löytyi runsaasti askeja, mutta vain yksittäisiä suomalaisia askeja. Ennen tupakkalain muutosta tupakkaa tuotiin Niiralan kautta 1 800 kartongin päivävauhtia, joten viskottavaa on riittävästi.

Tässä yhteydessä voi myös tutkailla sitä mitä ihmiset syövät autoissa. Roskista päätellen huikopalana otetaan enimmäkseen kinkku- ja makkarasiivuja, kaiketi kylmiä nakkeja, roiskeläppäpitsaa, suklaata, karkkia ja juotavaa ei-kevyt jugurttia. Tuollaisesta menusta päätellen autoilijat olisivat hyvä kohderyhmä ravitsemusvalistukselle.

Entä sitten juomapuoli? Autoissa (toivottavasti vain matkustajien) matkanaikaista janoa sammutetaan enimmäkseen tölkkioluella. Lisäksi juodaan energiajuomia ja limsaa. Suosituinta on appelsiinilimsa. Tuoremehua näyttää menevän sekä tölkistä että pulloista.

Pullojen ja tölkkien panttipalautus tehoaa täälläkin. Pantilliset pullot sopivat siis pyörimään auton lattioilla. Puolen kilometrin matkalta kahta puolen tietä kertynyt iso pullo- ja tölkkisaalis tuotti hyvän mielen lisäksi rahapalkkaa vain 60 centtiä.

Rajaliikenteen vaikutus näkyy myös tässä roskapankin sisällössä. Etelästä tulevat viskovat ulos autoistaan enimmäkseen venäläisiä kalja- ja limpparitölkkejä. Joensuusta tulijat ovat varanneet evääkseen lähinnä ruokaa ja kahvia, jotka on sitten raskaan kaupunkireissun jälkeen nautittu ensimmäisen 30 km:n aikana. Roskaavatko suomalaiset vai venäläiset suhteessa enemmän, siihen tämä tutkimus ei tuonut vastausta.

Mikä on tienvarsien niittämisen vaikutus? Tämän erittäin puutteellisen ja pintapuolisen tutkimuksen perusteella roskat pienenevät! Ne murskaantuvat siinä missä ketokukatkin, mutta samalla yhdestä roskasta tulee monta roskaa.

Jos haluat roskata oikein tehokkaasti, heitä tienvarteen styroksia. Yhdestä styrokspalasta tulee suuri joukko pikkustyrokspalleroita, joita tuulikin pystyy levittämään.

Luonto näytti hoitaneen penkalla lojuneen jäniksen raadon reilussa vuodessa olemattomiin, mutta ihmisten heittelemiin roskiin luonnon teho ei riitä tai ainakin ajanhammas on tehottomampi. Kaljatölkki säilyy luonnossa satoja vuosia, lasipullo ei maadu koskaan, muovipullo kestää yli 250 vuotta, tupakantumppikin 5-20 vuotta, tupakka-aski viis vuotta, kertakäyttökahvimuki kolme vuotta. Tunnetustihan kahvi nautitaan autossa muovikannellisesta mukista. Tässä tapauksessa yhdestä ulosheitetystä roskasta tulee kaksi roskaa ja irronnut muovikansi säilyy luonnossa valitettavan pitkään.

Oman erityisongelmansa aiheuttavat tienvarsilta pelloille päätyvät roskat ja erityisesti metallitölkit. Rehun sekaan erilaisten koneiden terien läpi hienona metallisilppuna päätyessään ne ovat aiheuttaneet kotieläimille jopa kuolemantapauksia.

Puolen kilometrin matkalta kahta puolen tietä roskaa kertyi kaikkiaan viisi isoa muovikassillista. Olisiko se noin 100 litraa eli kilometriä kohden 200 litraa jätettä. Koska roskaa näyttää kertyvän koko ajan uutta ja lisää niin mihin tämä lopulta johtaa? Vaikka tien ylläpitäjät jossakin määrin keräävät roskia niin ovatko tienvartemme siitä huolimatta vähitellen katettu erilaisella jätesilpulla?

Ketkä roskia heittävät tienvarsille? Aniharvoin olen itse ollut kyydissä, jossa autossa olevat heittelisivät enää nykypäivänä roskia huoletta ulos auton ikkunasta. Mutta jostakin sinne tätä uutta uusiutuvaa luonnonvaraa näkyy kertyvän.

Roskaamisesta ei voitane syyllistää ketään tai mitään erityistä ihmisryhmää. Tehokkainta ja varminta on, jos itse kukin omalta osaltamme huolehdimme, ettemme heittele roskia autoista tienvarsille. Ja päätellen jätebisneksen ympärille kasvavan liiketoiminnan määrästä kyse on rahanarvoisesta tavarasta. Hoidetaan jätteet ja roskat sinne minne ne kuuluvatkin eli ei luonnon kiertokulkuun vaan jätteiden keruun kautta kierrätykseen.

Pekka Tahvanainen

Tyyntä myrskyn edellä

AriNiiranen
Tuhansien järvien maassa useimmat ovat kesän aikaan olleet vesillä. Minulla tämä jäi yhteen, mutta sitäkin hienompaan kertaan. Liikenneviraston vieraana sain olla vuonna 1893 rakennetun höyrylaiva S/S Saimaan syleilyssä nimensä mukaisella järvellä ja kanavalla. Hyvin rakennettu alus on kestänyt vuosikymmenestä toiseen, tyyntä ja myrskyä.

Kulunut heinäkuu oli valtiohallinnossa tavanomaista tyynempi. Toivottavasti syynä ei ollut elinkeinoelämän vaikeuksista, heikosta työllisyydestä ja valtion taloustilanteesta johtuva toimettomuus yhteiskunnassa, vaan osoitus asioiden olevan järjestyksessä. Julkinen keskustelu niin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta kuin maakuntauudistuksesta oli kesälläkin vilkasta. Nyt oli joka tapauksessa hyvää aikaa hoitaa tekemättä jääneitä tehtäviä, perehtyä asioihin, suunnitella tuleva – ajatella.

Suunnittelua ja ajattelemista kyllä riittääkin. Maakuntauudistukseen liittyvät luonnokset ja linjaukset avaavat todella mittavan hallinnon muutoksen konkreettisesti. Muutoksen tekeminen edellyttää valtavan määrän suunnittelua, päätöksiä ja niiden toteuttamista – työtä ja erityisesti yhteistyötä.

On helppo ennakoida, että seuraavat heinäkuut eivät ole hallinnossa yhtä rauhallisia kuin tänä vuonna. Nykyisten tehtävien hoitamisen lisäksi puretaan vanhaa, rakennetaan uutta ja sovitellaan yhteen. Tavoitteena on selkeä kunta – maakunta – valtio -rakenne. Se on hyvä tavoite.

Lähtökohtana on tietysti kansalaisten, yritysten ja yleinen etu. Kun julkisia tehtäviä siirrellään, siirrellään myös toimivaltaa. Silloin saattaa asiakas välillä unohtua. Myrskyjä on ennustettavissa, ennen kuin kuntien, suurten kaupunkien, maakuntien ja valtion eri virastojen väliset suhteet on järjestetty uuteen asentoon.

S/S Saimaata rakennettiin Turussa W:m Crichton Co:n telakalla vain puoli vuotta. Laivan rakentaneet eri alojen ammattilaiset tunsivat tekniikan ja osasivat asiansa. Kaunottaren kyydissä ovat seilanneet sitten niin kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov, Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa kuin Suomen presidentit kolmea viimeistä lukuun ottamatta.

Sitten Crichtonin, nykysin Meyer Turku Oy:n, telakka on kokenut lukuisat muutokset. Suomen päämiehet ovat vaihtuneet Bobrikovista Niinistöön, Neuvostoliitto on syntynyt ja hajonnut.

Hyvä hallinto on vakaata. Monissa myllerryksissä se mahdollistaa niin perusoikeuksien toteutumisen kuin kukoistavan elinkeinoelämän. Kun suomalaisen hallinnon uutta alustaa nyt rakennetaan, on hyvänä mallina S/S Saimaa. Tavoitteena on monien asiansa osaavien nopeasti rakentama, mutta aikaa ja muutoksia kestävä vakaa lopputulos.

Kari Tapion sanoin: ”Myrskyn jälkeen on poutasää”. Näin varmaan laulettaisiin Suomessa järjestettävien olympiakisojen avajaisissakin. Toivottavasti näin lauletaan myös maakuntauudistuksen toteuduttua.

Ari Niiranen

 

%d bloggers like this: